ආධාරක ඉගෙන ගැනීම
සඳහා දිරිදෙන ප්‍රවෘත්ති
සහ තොරතුරු

නවතම තොරතුරු

වෘත්තීය පෞරුෂත්වය

May 25, 2021

Read More

තාක්ෂණ සාක්ෂරතාවය

May 25, 2021

Read More

සාමූහිකත්ව/කණ්ඩායමක් ලෙස වැ...

May 25, 2021

Read More

සමාජ කුසලතා

May 25, 2021

Read More

සමාජ වගකීම

May 25, 2021

Read More

වෘත්තීයභාවය.

May 25, 2021

Read More

ඵලදායීතාවය

May 25, 2021

Read More

ගැටලු විසඳීම

May 25, 2021

Read More

මාධ්‍යය සාක්ෂරතාව

May 25, 2021

Read More

නම්‍යශීලී කුසලතාවය.

May 25, 2021

Read More

අප හා සම්බන්ධ වන්න