கற்றலை ஊக்குவிக்கும்,
தெரிவிக்கும் மற்றும்
ஆதரிக்கும் செய்திகள்

புதிய விடயங்கள் என்ன?

குடிசையில் பிறந்து கோடீஸ்வ...

July 13, 2021

Read More

தொழிலில் சவால்களை சமாளித்த...

July 13, 2021

Read More

பூதக்கண்ணாடி

July 13, 2021

Read More

சிகரத்தை அடைய எளிய வழி எது?

July 13, 2021

Read More

புத்தகம் வாசிப்பதால் பயன்

July 13, 2021

Read More

தொழில் ஆளுமை

May 27, 2021

Read More

தொழில்நுட்ப கல்வியறிவு

May 27, 2021

Read More

குழுப்பணி

May 27, 2021

Read More

சமூக திறன்கள்.

May 27, 2021

Read More

சமூக பொறுப்பு

May 27, 2021

Read More

எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்