ඔන්ලයින් සාක්ෂරතාවය / පරිගණක වැඩසටහන්කරණය

Curated educational videos on Online Literacy/ Programming
ඔන්ලයින් සාක්ෂරතාවය / පරිගණක වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකතුවක්
தெரிவு செய்து, சேகரிக்கப்பட்ட ஆன்லைன் கல்வியறிவு / நிரலாக்கம் கற்கை காணொளிகள்

 

Content featured are third party content and the views expressed are their own. This is purely an open educational exercise and not a promotion of any other institution or individual.

 

අප හා සම්බන්ධ වන්න