ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් ඉගෙනගන්න

உங்கள் சிறு வணிகத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதை இங்கே அறிக

ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් ඉගෙනගන්න

உங்கள் சிறு வணிகத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதை இங்கே அறிக

Slider

පසුගිය සතියේ වීඩියෝ/ இந்த வாரம் அம்சம்

ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචියේ වැදගත්කම – වීඩියෝ අංක 3

வியாபாரத்தை பதிவிடுவதின் முக்கியத்துவம் – வீடியோ எண் 3

2021-03-22

ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමේදී, එම ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කර පවත්වාගෙන යාම ඉතාම වැදගත්. ඔබේ ව්‍යාපාරය කොයි මට්ටමක පැවතුනත්, එය ලියාපදිංචි කිරීමෙන් ඔබට ලබාගත හැකි වාසි බොහෝමයක් තිබෙනවා.

ஒரு வியாபாரத்தை நடத்தும்போது, அந்த வியாபாரத்தை பதிவு செய்து நடத்துவது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் வியாபாரம் எந்த அளவில் இருந்தாலும் அதை பதிவு செய்வதில் பல நன்மைகள் உள்ளன.

පසුගිය සතියේ වීඩියෝ /கடந்த வாரம் வீடியோக்கள்


2021-03-29

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 3
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 3


2021-03-22

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 2
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 2


2021-03-15

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 1
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 1


2021-03-08

සාර්ථකත්වයේ යතුර – වීඩියෝ අංක 1
வெற்றியின் சாவி – வீடியோ எண் 1