මේ සතියේ ඉගෙනීම இந்த
வாரத்திற்கான கற்றல்

ව්‍යාපාර අදහස මහ පොලවේ පැල කරන්නේ කොහොම ද? – වීඩියෝ අංක 5 Part 1 Read More
ஒரு வணிக யோசனையை தரையில் நடவு செய்வது எப்படி? – வீடியோ எண் 5 Part 1 Read More

2021-05-07

ඔබ තෝරාගත් ව්‍යාපාර අදහස ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට මත්තෙන්, එය වෙළෙඳපොල තුළ වර්ධනය කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව සොයාබැලීමට යුහුසුළු වන්න. ප‍්‍රයෝගික මට්ටමේ දී ඔබගේ ව්‍යාපාරයට වෙළෙඳපොල තුළ පැවැත්මක් ඇත්ද, ඔබට දිගින් දිගටම ලාභ ගෙන දීමට ඊට හැකි වේද යන්න විමර්ශනය කරන්න.

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வணிக யோசனையைச் செயல்படுத்துவதற்கு முன், சந்தையில் அதை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க விரைவாக இருங்கள். உங்கள் வணிகத்திற்கு ஒரு நடைமுறை மட்டத்தில் சந்தை இருப்பு உள்ளதா என்பதையும், அது தொடர்ந்து உங்களுக்கு லாபத்தைக் கொண்டு வர முடியுமா என்பதையும் ஆராயுங்கள்.

නව ඉගෙනීමක් සඳහා සෑම සතියකම අප හා එක්වන්න
புதிய கற்றலுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களுடன் இனணயுங்கள்

ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් ඉගෙනගන්න

உங்கள் சிறு வணிகத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதை இங்கே அறிக

ඔබේ කුඩා ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් ඉගෙනගන්න

உங்கள் சிறு வணிகத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதை இங்கே அறிக

Slider

පෙර ඉගෙනීම් /முந்தைய கற்றல்

2021-04-28

ඔබට ගැලපෙන හොඳම ව්‍යාපාර අදහස – වීඩියෝ අංක 4
உங்களுக்கான சிறந்த வியாபார யோசனை – வீடியோ எண் 4

2021-04-05

ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචියේ වැදගත්කම – වීඩියෝ අංක 3
வியாபாரத்தை பதிவிடுவதின் முக்கியத்துவம் – வீடியோ எண் 3

2021-03-29

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 3
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 3

2021-03-22

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 2
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 2

2021-03-15

ව්‍යාපාරය ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ රහස – වීඩියෝ අංක 2 Part 1
வணிக உலகில் வெற்றியின் ரகசியம் – வீடியோ எண் 2 Part 1

2021-03-08

සාර්ථකත්වයේ යතුර – වීඩියෝ අංක 1
வெற்றியின் சாவி – வீடியோ எண் 1