ඔබ සාර්ථක
ව්‍යවසායකයෙක්
වෙන්න ආසද?

දියුණු වන ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය වෘත්තීය උපදේශන සහය.

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වෘත්තීය උපදේශන සේවාවන්

නව ව්‍යාපාරයක්

ආරම්භ කරන්නේ
කෙසේද?

YouLead Business ToolKit වෙත පිවිසෙන්න.

විශේෂාංගය ළඟදීම! කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට ලියාපදිංචි වන්න
ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණුවේ

හිනිපෙත්තටම රැගෙන ඒමට අවශ්‍යද?

පළපුරුදු උපදේශකයකු සමග ඔබට ගැලපෙනම උපදේශන සේවාව ලබාගන්න.

විශේෂාංගය ළඟදීම! කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට ලියාපදිංචි වන්න
ඔබගේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍යය

මූල්‍ය පහසුකම්
ලබාගැනීම සඳහා

ඔබට ගැලපෙනම මූල්‍ය උපදේශන සේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ඔබගේ ව්‍යාපාරික සැලැස්ම අප සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

විශේෂාංගය ළඟදීම! කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට ලියාපදිංචි වන්න

ව්‍යාපාර ලොවේ ජය ලැබූවන්

Ella good neighbors

Women in Microbusiness - Anusha

Women in Microbusiness -Dulanjali

Women in Microbusiness-Pathma

Women in Microbusiness-Sriyani

Youth Entrepreneurs in Sri Lanka

අප ඔබගේ අනාගත සාර්ථකත්වයේ හවුල්කරුවන් වන්නෙමු.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා...
නිතර යොමු කරන ප්‍රශ්න

When do I need to start thinking about taxes?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When should I start hiring employees?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

How do I protect my ideas?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

How do I protect my ideas?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When should I start looking for outside investors?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

When do I need to incorporate my new business?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, labore et dolore magna aliqua.”

 

අප හා සම්බන්ධ වන්න