வகுப்பறைச் சூழல்
ஒன்றில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

வகுப்புகளுக்கு நேரில் சமூகமளியுங்கள்.

நான்

புதிதாக தொடங்குபவர்

உங்களை மிகவும் கவர்ந்த கற்றல் வகை எது என்பதை தெரிவு செய்க.

எனக்கு அடிப்படை அறிவு இருக்கின்றது.

நான் மேலும் எனது அறிவினை விருத்தி செய்ய விரும்புகின்றேன்.

நீங்கள் ஆர்வமாகவுள்ள பாடநெறியை தெரிவு செய்யவும்

எனக்கு என்ன வேண்டும்

என்று எனக்கு தெரியவில்லை.

என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாக இல்லை.

எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்