ඔබේ හැකියාවන් ඔබ හිතනවාටත් වඩා අති විශාලයි.
Image is not available
Slider
Slider

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

තමුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන සිහින මවනවාද?

රැකියා අවස්ථා ගැන දැනගන්න

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

Slider

YouLead දිනසටහන

ජනවාරි

පෙබරවාරි 2020

මාර්තු
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Events for පෙබරවාරි

1st

No Events
Events for පෙබරවාරි

2nd

No Events
Events for පෙබරවාරි

3rd

No Events
Events for පෙබරවාරි

4th

No Events
Events for පෙබරවාරි

5th

No Events
Events for පෙබරවාරි

6th

No Events
Events for පෙබරවාරි

7th

Events for පෙබරවාරි

8th

No Events
Events for පෙබරවාරි

9th

No Events
Events for පෙබරවාරි

10th

No Events
Events for පෙබරවාරි

11th

No Events
Events for පෙබරවාරි

12th

No Events
Events for පෙබරවාරි

13th

No Events
Events for පෙබරවාරි

14th

No Events
Events for පෙබරවාරි

15th

No Events
Events for පෙබරවාරි

16th

No Events
Events for පෙබරවාරි

17th

No Events
Events for පෙබරවාරි

18th

No Events
Events for පෙබරවාරි

19th

No Events
Events for පෙබරවාරි

20th

No Events
Events for පෙබරවාරි

21st

No Events
Events for පෙබරවාරි

22nd

No Events
Events for පෙබරවාරි

23rd

No Events
Events for පෙබරවාරි

24th

No Events
Events for පෙබරවාරි

25th

No Events
Events for පෙබරවාරි

26th

No Events
Events for පෙබරවාරි

27th

No Events
Events for පෙබරවාරි

28th

No Events
Events for පෙබරවාරි

29th

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකයෝ
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සම්ප්‍රදායික නොවන රැකියා වල නියුතු වන්නන්
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador වැඩසටහන
contents if available
Image is not available
YouLead තරුණ නියමුවන්
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider