ඔබේ හැකියාවන් ඔබ හිතනවාටත් වඩා අති විශාලයි.
Image is not available
Slider

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

තමුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන සිහින මවනවාද?

රැකියා අවස්ථා ගැන දැනගන්න

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

Slider

YouLead දිනසටහන

ජූලි

අගෝස්තු 2020

සැප්තැම්බර්
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for අගෝස්තු

1st

No Events
Events for අගෝස්තු

2nd

No Events
Events for අගෝස්තු

3rd

No Events
Events for අගෝස්තු

4th

No Events
Events for අගෝස්තු

5th

No Events
Events for අගෝස්තු

6th

No Events
Events for අගෝස්තු

7th

No Events
Events for අගෝස්තු

8th

No Events
Events for අගෝස්තු

9th

No Events
Events for අගෝස්තු

10th

No Events
Events for අගෝස්තු

11th

No Events
Events for අගෝස්තු

12th

No Events
Events for අගෝස්තු

13th

No Events
Events for අගෝස්තු

14th

No Events
Events for අගෝස්තු

15th

No Events
Events for අගෝස්තු

16th

No Events
Events for අගෝස්තු

17th

No Events
Events for අගෝස්තු

18th

No Events
Events for අගෝස්තු

19th

No Events
Events for අගෝස්තු

20th

No Events
Events for අගෝස්තු

21st

No Events
Events for අගෝස්තු

22nd

No Events
Events for අගෝස්තු

23rd

No Events
Events for අගෝස්තු

24th

No Events
Events for අගෝස්තු

25th

No Events
Events for අගෝස්තු

26th

No Events
Events for අගෝස්තු

27th

No Events
Events for අගෝස්තු

28th

No Events
Events for අගෝස්තු

29th

No Events
Events for අගෝස්තු

30th

No Events
Events for අගෝස්තු

31st

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකයෝ
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සම්ප්‍රදායික නොවන රැකියා වල නියුතු වන්නන්
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador වැඩසටහන
contents if available
Image is not available
YouLead තරුණ නියමුවන්
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider