ඔබේ හැකියාවන් ඔබ හිතනවාටත් වඩා අති විශාලයි.
Image is not available
Slider

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

තමුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන සිහින මවනවාද?

රැකියා අවස්ථා ගැන දැනගන්න

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

Slider

YouLead දිනසටහන

මාර්තු

අප්‍රේල් 2021

මැයි
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for අප්‍රේල්

1st

No Events
Events for අප්‍රේල්

2nd

No Events
Events for අප්‍රේල්

3rd

No Events
Events for අප්‍රේල්

4th

No Events
Events for අප්‍රේල්

5th

No Events
Events for අප්‍රේල්

6th

No Events
Events for අප්‍රේල්

7th

No Events
Events for අප්‍රේල්

8th

No Events
Events for අප්‍රේල්

9th

No Events
Events for අප්‍රේල්

10th

No Events
Events for අප්‍රේල්

11th

No Events
Events for අප්‍රේල්

12th

No Events
Events for අප්‍රේල්

13th

No Events
Events for අප්‍රේල්

14th

No Events
Events for අප්‍රේල්

15th

No Events
Events for අප්‍රේල්

16th

No Events
Events for අප්‍රේල්

17th

No Events
Events for අප්‍රේල්

18th

No Events
Events for අප්‍රේල්

19th

No Events
Events for අප්‍රේල්

20th

No Events
Events for අප්‍රේල්

21st

No Events
Events for අප්‍රේල්

22nd

No Events
Events for අප්‍රේල්

23rd

No Events
Events for අප්‍රේල්

24th

No Events
Events for අප්‍රේල්

25th

No Events
Events for අප්‍රේල්

26th

No Events
Events for අප්‍රේල්

27th

No Events
Events for අප්‍රේල්

28th

No Events
Events for අප්‍රේල්

29th

No Events
Events for අප්‍රේල්

30th

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකයෝ
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සම්ප්‍රදායික නොවන රැකියා වල නියුතු වන්නන්
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador වැඩසටහන
contents if available
Image is not available
YouLead තරුණ නියමුවන්
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider