ඔබේ හැකියාවන් ඔබ හිතනවාටත් වඩා අති විශාලයි.
Image is not available
Slider

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

තමුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ගැන සිහින මවනවාද?

රැකියා අවස්ථා ගැන දැනගන්න

ඔබට ගැළපෙනම වෘත්තිය තෝරාගන්න

උදව්වක් ගන්න තැනක් හිතාගන්න බැරිද? තනිවම ඉගෙන ගන්න ඔබ කැමතිද?

Slider

YouLead දිනසටහන

දෙසැම්බර්

ජනවාරි 2021

පෙබරවාරි
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for ජනවාරි

1st

No Events
Events for ජනවාරි

2nd

No Events
Events for ජනවාරි

3rd

No Events
Events for ජනවාරි

4th

No Events
Events for ජනවාරි

5th

No Events
Events for ජනවාරි

6th

No Events
Events for ජනවාරි

7th

No Events
Events for ජනවාරි

8th

No Events
Events for ජනවාරි

9th

No Events
Events for ජනවාරි

10th

No Events
Events for ජනවාරි

11th

No Events
Events for ජනවාරි

12th

No Events
Events for ජනවාරි

13th

No Events
Events for ජනවාරි

14th

No Events
Events for ජනවාරි

15th

No Events
Events for ජනවාරි

16th

No Events
Events for ජනවාරි

17th

No Events
Events for ජනවාරි

18th

No Events
Events for ජනවාරි

19th

No Events
Events for ජනවාරි

20th

No Events
Events for ජනවාරි

21st

No Events
Events for ජනවාරි

22nd

No Events
Events for ජනවාරි

23rd

No Events
Events for ජනවාරි

24th

No Events
Events for ජනවාරි

25th

No Events
Events for ජනවාරි

26th

No Events
Events for ජනවාරි

27th

No Events
Events for ජනවාරි

28th

No Events
Events for ජනවාරි

29th

No Events
Events for ජනවාරි

30th

No Events
Events for ජනවාරි

31st

No Events

Inspiring stories of Sri Lankan youth

Image is not available
ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ව්‍යවසායකයෝ
Seven real stories from youth entrepreneurs who chased their dreams.
Image is not available
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයේ සම්ප්‍රදායික නොවන රැකියා වල නියුතු වන්නන්
Eight young entrepreneurs launched their own gem cutting startup, Top Gem Lapidary, in Kandy in December 2018 after completing a 30-day pilot training program.
Image is not available
YouLead Young Tourism Ambassador වැඩසටහන
contents if available
Image is not available
YouLead තරුණ නියමුවන්
The inaugural 2017 YouLead! Youth Leadership Forum brought together 40 "youth ambassadors" from around Sri Lanka to work toward economic empowerment.
Slider

Solution Provider

Funded by

Implemented by

Generous Support by

Platform supporters

Slider