වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය සරලව

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය කියන්නේ ඔබ රැකියාවක් හෝ පාඨමාලාවක් තෝරා ගැනීමේදී, ඔබට ගැළපෙනම දෙය තෝරා ගැනීමට උපකාරී වෙන මගපෙන්වීමක්.

මෙතනින් career test එකට ප්‍රවේශ වන්න. එය ඔබට ගැළපෙනම රැකියාව තෝරා ගන්නට උපකාරී වෙයි.


Career Me

Career Me Career test එකට ඔබ සුදානම්ද?

YouLead වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට Career Me Career test එකට නොමිලේ ඉතාම පහසුවෙන් පිවිසිය හැකිය.

මෙම හැකියා හා ලැදියා පරීක්ෂණය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ කුසලතා, හැකියාවන් සහ රුචිකත්වයන්ට ගැළපෙන වෘත්තීන් සොයා ගැනීමට සහය ලැබෙනවා.

ඉන් පසු වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශකවරයකු සිසුන් සමග පෞද්ගලික සාකච්චා කර යෝජනා වූ සියලු වෘත්තීන් අතරින් හොඳම වෘත්තීන් තෝරා ගැනීමට ඔවුන්ට සහය වෙනවා.