රට පුරා ඇති TVEC, NAITA, සහ VTA වැනි රජයේ සහතික කළ පුහුණු ආයතන ලැයිස්තුවක් මෙන්ම ඔබට ඉල්ලුම් කළ හැකි ස්වයං ඉගෙනුම් පාඨමාලා ගැන පහත ආයතන හරහා ඔබට දැන ගත හැක.

 පහත සබැඳි හරහා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC)

ජාතික ආධුනික හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය ( NAITA )

වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය (VTA)