உதவியை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு இடத்தை நினைத்துப்பார்க்க முடியவில்லையா? தனியாக கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் விரும்புகின்ரீர்களா?
Slider
Slider

நீங்கள் கற்கைநெறிகளைத் தொடரக்கூடிய அரச அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனங்களும் சுய கற்றல் வழிமுறைகளும் இங்கு அணுகவும்.

Visit their website through the links below.

மூன்றாம் நிலைக் கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணையகம் (TVEC)

தேசிய பயிலுனர் மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார சபை(NAITA)

இலங்கை தொழில் பயிற்சி அதிபார சபை (VTA)